بازگشت به صفحه نخست
kg وزن برحسب
m قدبرحسب

کمتر از 18.5 باشد یعنی لاغریBMI اگر

بین 18.5 تا 20 باشد یعنی کمبود وزن یا ورزشکارBMI اگر

بین 20تا22باشد یعنی ایده آلBMI اگر

بین22تا 25 یعنی طبیعیBMI اگر

بین 25 تا 27 باشد یعنی اندکی چاقBMI اگر

بین 27 تا 30 باشد یعنی چاقی منوسطBMI اگر

بین 30تا 40 باشد یعنی چاقی زیادBMI اگر

بیشتر 40یعنی وضعیت خطرناکBMI اگر